Sorry, your browser does not support JavaScript!

3.C.1_1 COMMUNICATIEBERICHT 2017

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.

Snaas heeft zich hierbij aangesloten en wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten reduceren.

Om dit te realiseren berekent Snaas halfjaarlijks haar CO2-footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Voor het jaar 2017 is de CO2-footprint wederom berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) emissies conform richtlijnen van ISO14064-1. Deze CO2-footprint berekening dient als basis en wordt hierbij gepresenteerd:

Voor Snaas geldt  het jaar 2013 als refertejaar. In onderstaande grafieken 1.0 en 2.0  is het verloop van de CO2-uitstoot bij Snaas terug te lezen. In de grafieken 3.0 en 4.0 is de verhouding machine-uren en graaddagen versus elektriciteitverbruik en gasverbruik inzichtelijk gemaakt.

In grafiek 1.0 is te zien dat er forse daling van de CO2-uitstoot plaatsgevonden heeft. Hier ligt de overstap naar groene stroom aan ten grondslag. Daarnaast is in 2017 is het aantal machine-uren gestegen met 3%. In grafiek 2.0 is te zien dat de CO2 uitstoot gerelateerd aan machine-uren ook afgenomen is.

In onderstaande grafiek 3.0 is te zien dat voor Protonweg 6 op het gebied van het gasverbruik een lichte daling te zien is. Het lijkt erop dat gasverbruik de lijn van de graaddagen volgt. We blijven de het verbruik monitoren om te zien of dit ook daadwerkelijk zo is. Qua elektraverbruik is na een lichte daling in 2016, in 2017 een flinke stijgende lijn te zien. Wij gaan onderzoeken wat hier de oorzaak van is.

In de volgende grafiek  zijn zowel het elektraverbruik als het gasverbruik gekoppeld aan de machine-uren. Het gasverbruik aan de Protonweg 24 wordt met  name gebruikt voor het opwarmen van de poedercoatinstallatie. De grafiek laat in beide gevallen een stijging zien van het verbruik ten opzichte van de machine-uren. Ook hier gaan wij onderzoeken wat de oorzaak is van deze stijging.

Snaas produceert sinds 2015 ten behoeve van een project waarop een fictie f gunningvoordeel verkregen is. In 2017 is het percentage van dit project ten opzichte van de totale productie bij Metaalwaren op 4 % en bij Poedercoating op 2 %. Deze percentages zijn dermate laag en maken in zijn heel onderdeel uit van de werkzaamheden zoals deze bij Snaas uitgevoerd worden, dat dit project volledig valt onder de voorwaarden en maatregelen die voor het gehele bedrijf gelden. Ook wat betreft de besparingsmogelijkheden maken deze volledig onderdeel uit van de werkzaamheden bij Snaas.

In 2016 is Snaas in samenwerking met een aantal partijen een weegunit aan het ontwikkelen waarbij de unit het gewicht van het gestorte afval registreert en de vulgraad van de container wordt gemeten. Doel hierbij is het verminderen van het aantal bewegingen van een ledigingvoertuig en hiermee de CO2 uitstoot van de voertuigen te reduceren. In 2017 is verder gewerkt aan deze ontwikkeling.

 

Snaas heeft de  CO2-reductiedoelstelling opnieuw geformuleerd en is als volgt:

SNAAS STOOT IN 2023 5% MINDER CO2 UIT TEN OPZICHTE VAN HET JAAR 2018.

*conform scope 1 en 2
**deze doelstelling is gerelateerd aan het aantal machine-uren. 

Voor het jaar 2017 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de in het referte jaar geformuleerde maatregelen en beschrijving van de individuele bijdrage.
We blijven onze medewerkers vragen om ideeën om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen.