Sorry, your browser does not support JavaScript!

3.C.1_1 COMMUNICATIEBERICHT 2015

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.

SNAAS GAAT DOOR VOOR CO2 REDUCTIE!

Snaas sluit zich hierbij aan en wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten reduceren.

Om dit te realiseren berekent Snaas halfjaarlijks haar CO2-footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Voor het jaar 2015 is de CO2-footprint wederom berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) emissies conform richtlijnen van ISO14064-1. Deze CO2-footprint berekening dient als basis en wordt hierbij gepresenteerd:

Voor Snaas geldt het jaar 2013 als refertejaar. In de onderstaande is het verloop van de CO2-uitstoot bij Snaas terug te lezen en te zien dat er een toename van de CO2-uitstoot plaatsgevonden heeft. Hier ligt de toename van het aantal machine-uren aan ten grondslag. In de grafieken 2.0 en 3.0 is de verhouding machine-uren en graaddagen versus elektriciteitverbruik en gasverbruik inzichtelijk gemaakt. Hierin is een afname van verbruik ten opzichte machine-uren c.q. graaddagen te zien.

In onderstaande grafiek is te zien dat voor Protonweg 6 op het gebied van het gasverbruik een neergaande lijn ingezet is. Hieruit kunnen we concluderen dat de maatregelen die genomen zijn, een positieve invloed hebben op het verbruik. Qua elektraverbruik is na een daling in 2014 een stijgende lijn ingezet in 2015. Dit zou te maken kunnen hebben met het stilleggen van een machine eind 2014 en het opstarten met een nieuwe (vervangende) machine begin 2015 en het inhalen van orders daarna. Bij de evaluatie van het eerste halfjaar in 2016 zal het elektraverbruik nader onderzocht worden indien deze stijgende lijn zich voortzet.

In de volgende grafiek zijn zowel het elektraverbruik als het gasverbruik gekoppeld aan de machine-uren. Het gasverbruik aan de Protonweg 24 wordt met name gebruikt voor het opwarmen van de poedercoatinstallatie. De grafiek laat in beide gevallen een daling zien van het verbruik ten opzichte van de machine-uren. Ook hieruit kunnen we concluderen dat de genomen maatregelen hun eerste vruchten af beginnen te werpen.

De CO2-reductiedoelstelling van Snaas in onverminderd als volgt:

Snaas stoot in 2018 5% minder CO2 uit ten opzichte van het jaar 2013.

*conform scope 1 en 2
**deze doelstelling is gerelateerd aan het aantal FTE.

Voor het jaar 2015 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de in het referte jaar geformuleerde maatregelen en beschrijving van de individuele bijdrage.

We blijven onze medewerkers vragen om ideeën om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen.