Sorry, your browser does not support JavaScript!

Snaas gaat door voor CO2 reductie!

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.

Snaas heeft zich aangesloten bij de CO2-Prestatieladder en wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten reduceren.

Om dit te realiseren berekent Snaas halfjaarlijks haar CO2-footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Voor het jaar 2016 is de CO2-footprint wederom berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) emissies conform richtlijnen van ISO14064-1. Deze CO2-footprint berekening dient als basis en wordt hierbij gepresenteerd:

Voor Snaas geldt het jaar 2013 als refertejaar. In onderstaande grafieken 1.0 en 2.0 is het verloop van de CO2-uitstoot bij Snaas terug te lezen. In de grafieken 3.0 en 4.0 is de verhouding machine-uren en graaddagen versus elektriciteitverbruik en gasverbruik inzichtelijk gemaakt.

In grafiek 1.0 is te zien dat er een toename van de CO2-uitstoot plaatsgevonden heeft. Hier ligt de toename van het aantal machine-uren aan ten grondslag. In 2016 is het aantal machine-uren gestegen met 27% terwijl de CO2 uitstoot met 7% procent gestegen is. In grafiek 2.0 is te zien dat de CO2 uitstoot gerelateerd aan machine-uren afneemt.

In onderstaande grafiek 3.0 is te zien dat voor Protonweg 6 op het gebied van het gasverbruik een kleine stijgende lijn ingezet is. We gaan onderzoeken wat hier de oorzaak van is. Qua elektraverbruik is na een daling in 2014 en een stijgende lijn in 2015 de weg naar beneden weer gevonden. Hieruit kunnen we concluderen dat de maatregelen die genomen zijn, zijn vruchten afwerpen.

In de volgende grafiek zijn zowel het elektraverbruik als het gasverbruik gekoppeld aan de machine-uren. Het gasverbruik aan de Protonweg 24 wordt met name gebruikt voor het opwarmen van de poedercoatinstallatie. De grafiek laat in beide gevallen een daling zien van het verbruik ten opzichte van de machine-uren. Ook hieruit kunnen we concluderen dat de genomen maatregelen hun vruchten af beginnen te werpen.

Snaas produceert sinds 2015 ten behoeve van een project waarop een fictie f gunningvoordeel verkregen is. Het percentage van dit project ten opzichte van de totale productie ligt bij Metaalwaren op 4,7% en bij Poedercoating op 1,5%. Deze percentages zijn dermate laag en maken in zijn heel onderdeel uit van de werkzaamheden zoals deze bij Snaas uitgevoerd worden, dat dit project volledig valt onder de voorwaarden en maatregelen die voor het gehele bedrijf gelden. Ook wat betreft de besparingsmogelijkheden maken deze volledig onderdeel uit van de werkzaamheden bij Snaas.

In 2016 is Snaas in samenwerking met een aantal partijen een weegunit aan het ontwikkelen waarbij de unit het gewicht van het gestorte afval registreert en de vulgraad van de container wordt gemeten. Doel hierbij is het verminderen van het aantal bewegingen van een ledigingvoertuig en hiermee de CO2 uitstoot van de voertuigen te reduceren. De CO2-reductiedoelstelling van Snaas in onverminderd als volgt:

SNAAS STOOT IN 2018 5% MINDER CO2 UIT TEN OPZICHTE VAN HET JAAR 2013.

*conform scope 1 en 2 
**deze doelstelling is gerelateerd aan het aantal machine-uren.

Voor het jaar 2016 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de in het referte jaar geformuleerde maatregelen en beschrijving van de individuele bijdrage. We blijven onze medewerkers vragen om ideeën om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen.