Sorry, your browser does not support JavaScript!

Snaas gaat door voor CO2 reductie!

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.

Snaas heeft zich hierbij aangesloten en wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten reduceren.

Om dit te realiseren berekent Snaas halfjaarlijks haar CO2-footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Voor het jaar 2018 is de CO2-footprint wederom berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) emissies conform richtlijnen van ISO14064-1. Deze CO2-footprint berekening dient als basis en wordt hierbij gepresenteerd:

Voor Snaas geldt  het jaar 2018 als refertejaar. In onderstaande grafieken 1.0 en 2.0  is het verloop van de CO2-uitstoot bij Snaas terug te lezen. In de grafieken 3.0 en 4.0 is de verhouding machine-uren en graaddagen versus elektriciteitverbruik en gasverbruik inzichtelijk gemaakt.

In grafiek 1.0 is te zien dat er een kleine stijging van de CO2-uitstoot plaatsgevonden heeft. Hier ligt de toename aan productiviteit aan ten grondslag, er heeft een toename aan machine-uren plaatsgevonden.  In grafiek 2.0 is te zien dat de CO2 uitstoot gerelateerd aan machine-uren licht afgenomen is. 

In onderstaande grafiek 3.0 is te zien dat voor Protonweg 6 op het gebied van het gasverbruik een lichte stijging te zien is. Het lijkt erop dat gasverbruik de lijn van de graaddagen volgt. We blijven de het verbruik monitoren om te zien of dit ook daadwerkelijk zo is. Qua elektraverbruik is een lichte daling zichtbaar. Wij concluderen hieruit dat de genomen maatregelen zijn vruchten afwerpen.

In de volgende grafiek  zijn zowel het elektraverbruik als het gasverbruik gekoppeld aan de machine-uren. Het gasverbruik aan de Protonweg 24 wordt met  name gebruikt voor het opwarmen van de poedercoatinstallatie. De grafiek laat in beide gevallen een daling zien van het verbruik ten opzichte van de machine-uren. Ook hier concluderen wij dat de genomen maatregelen hun vruchten afwerpen.

Snaas produceert sinds 2015 ten behoeve van een project waarop een fictief gunningvoordeel verkregen is. In 2017 is het percentage van dit project ten opzichte van de totale productie bij Metaalwaren op 3,8 % en bij Poedercoating op 1,5 %. Deze percentages zijn dermate laag en maken in zijn heel onderdeel uit van de werkzaamheden zoals deze bij Snaas uitgevoerd worden, dat dit project volledig valt onder de voorwaarden en maatregelen die voor het gehele bedrijf gelden. Ook wat betreft de besparingsmogelijkheden maken deze volledig onderdeel uit van de werkzaamheden bij Snaas.

Snaas heeft zich in 2017 aangesloten bij Hoorn80 Energiepositief. Met informatie die voortkwam uit dit initiatief heeft Snaas de vervanging van de verlichting door LED verlichting in zowel de productiehallen als de kantoren doorgevoerd. Daarnaast is Snaas in samenwerking met ECWF een onderzoek gestart naar het plaatsen van zonnepanelen. In 2018 is een subsidie aanvraag gedaan ten behoeve van het zelf opwekken van energie. De eerste aanvraag was afgewezen, een tweede is goedgekeurd. In samenwerking met ECWF zijn in de loop van 2018 berekeningen gemaakt ten aanzien van de kosten en het van plaatsen zonnepanelen. Eind 2018 is contact gelegd met een bedrijf dat windmolens kan leveren. De eerste afspraak heeft in 2019 plaatsgevonden en de ontwikkelingen zullen dit jaar verder gevolgd worden.

Het onderzoek ‘CO2 reductie door gebruik van ander materiaal’ is nog niet gestart, verwacht wordt dat dit in 2019 nader gestart wordt.

In 2016 is Snaas in samenwerking met een aantal partijen een weegunit aan het ontwikkelen waarbij de unit het gewicht van het gestorte afval registreert en de vulgraad van de container wordt gemeten. Doel hierbij is het verminderen van het aantal bewegingen van een ledigingvoertuig en hiermee de CO2 uitstoot van de voertuigen te reduceren. In 2018 is verder gewerkt aan deze ontwikkeling.


Snaas heeft de CO2-reductiedoelstelling als volgt geformuleerd:

Snaas stoot in 2023 5% minder CO2 uit ten opzichte van het jaar 2018.

* Conform scope 1 en 2
** Deze doelstelling is gerelateerd aan het aantal machine-uren

Voor het jaar 2018 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de in het referte jaar geformuleerde maatregelen en beschrijving van de individuele bijdrage.

We blijven onze medewerkers vragen om ideeën om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen.