Sorry, your browser does not support JavaScript!

Snaas gaat door voor CO2 reductie!

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.

Snaas heeft zich hierbij aangesloten en wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten reduceren.

Om dit te realiseren berekent Snaas halfjaarlijks haar CO2-footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) emissies conform richtlijnen van ISO14064-1. Deze CO2-footprint berekening dient als basis en wordt hierbij gepresenteerd:

De CO2-reductiedoelstelling van Snaas blijft als volgt:

SNAAS STOOT IN 2023 5% MINDER CO2 UIT TEN OPZICHTE VAN HET JAAR 2018.

*Conform scope 1 en 2
**Deze doelstelling is gerelateerd aan het aantal FTE.

Begin 2018 hebben wij onze Poedercoatinstallatie gereviseerd waardoor de machine efficiënter benut wordt. Daarnaast is begin 2018 de plaatsing van de LED-verlichting in de fabriekshallen afgerond. Wat de besparing zal zijn van deze maatregelen zal de komende tijd uitwijzen. De CO2-reductiedoelstelling voor 2018 is opnieuw geformuleerd en zijn in het referte jaar geformuleerde maatregelen opnieuw bekeken en aangevuld. De beschrijving van de individuele bijdrage is ongewijzigd.

We blijven onze medewerkers vragen om ideeën om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen.